Feasibility studie om AI i fluidindustrin

Baserat på rapporten ”Artificiell Intelligens och Digitalisering i Fluidindustrin” genomför SFMA en feasibility studie under våren 2021. Rapporten visar att den globala fluidindustrin inför stora omvälvningar på sikt. Digitalisering och AI är starkt pådrivande krafter. Rapporten visar också att de pågår flera satsningar inom digitalisering och AI, framför allt hos de stora globala systemintegratörerna av fluidteknik och fluida komponent- och systemtillverkarna (exempelvis Volvo CE, Komatsu, Epiroc och Bosch Rexroth, Parker Hannifin) och bara få satsningar hos de små och medelstora fluida komponent- och systemtillverkarna.  

 

Feasibilitystudiens upplägg, utmaningar och uppgifter

 • Hur ser svenska fluidindustrins behov av AI ut i ett kort som långt perspektiv?
 • Hur skall en taktisk plan på bästa sätt genomföras, vilka företag, organisationer och aktörer skall medverka i regionen (projekten)?
 • Vilka aktiviteter och projekt finns redan som vi kan bygga vidare på?
 • Vilka kompetenser bland företag och andra aktörer finns i regionerna med koppling till AI?
 • Med vilka Universitet och Högskolor kan vi på bästa sätt samarbeta kring både kompetenshöjande insatser mot medlemsföretagen och specifika produktutvecklingsprojekt?

 

Feasibilitystudiens leverabler

FAS 1

 • Genomförd medlemsundersökning om behovsbilden. Över 50 företag inom olika sektorer (skog, industri, anläggning med mer) och i olika delar i värdekedjan (komponenter, system, integrerare) har intervjuats
 • Färdigt den 15 janauari 2021, se webbiarium

FAS 2

 • Hur kan en tänkt testbädd för en AI-demonstrator realiseras? Vad skall den visa? Är det komponenter eller fluida system som skall demonstreras? I vilken applikation? 
 • Hur skall kommande AI-aktiviteter organiseras framöver och vad specifikt blir SFMA:s roll visavi andra aktörer och projekt?
 • Vilka resurser kommer att behövas?
 • Kan vi, och har vi förutsättningarna att, börja söka både medfinansiering i en framtida större branschsatsning som projektfinansiering till specifika AI-projekt hos SFMA:s medlemsföretag? Var kan man söka finansiering för de olika projekten?
 • Blir klar den 1 juni 2021

 

Artificiell Intelligens och digitalisering i fluida system

Nu fyra år senare efter framtagningen av agendan har vi gått in i nästa teknologisprång, artificiell intelligens (AI). Även om AI idag är ett mycket hypat begrepp och påminner om andra snabbt uppstickande tekniker, som senare kraschade (Virtual Reality och IT-boomen år 1999), finns stora underliggande skillnader med framväxten av AI. Det viktigaste är att AI har tekniskt redan kommit så långt att det har börjat implementerats i flera branscher (media, kommunikation och finans) och att viktiga förutsättningar för AI, som datamoln för lagring av stora datamängder samt att olika IT-plattformar idag finns allmänt tillgängliga till en låg kostnad. Lägg till de mycket kraftfulla IT-verktyg som finns till en relativt låg kostnad för att bygga AI-applikationer. I flera respekterade sammanhang benämns AI som en händelse med större betydelse än när ångmaskinen gjorde sitt intåg i samhället. Under våren 2020 har SFMA analyserat vad AI kan ge den fluida industrin. Syftet med rapporten är att påvisa den stora betydelse som artificiell intelligens kommer att medföra för svensk fluidindustri och lyfta fram de kommersiella möjligheter som nu snabbt växer fram genom att exploatera AI-teknologin. Rapporten visar status för AI inom den globala och svenska fluidindustrin och den forskning och utveckling som pågår globalt och nationellt inom AI. En ansats till strategisk- och taktisk plan för hur svensk fluidindustri bör agera framöver, för att inte tappa tempo i införandet av AI läggs fram för svensk fluidindustri.

 

Rapporten finns här

Innovativ grön hydraulik

Under en treårsperiod fram till 2016 tog SFMA (IFS och HPF) fram en strategisk agenda för hydraulikindustrin kallad ”Innovativ Grön Hydraulik”. Sveriges lyckade exploatering av hydraulikteknologin har resulterat i att svenska företag intagit en världsledande roll inom ett stort antal industrisektorer där hydraulik är en nyckelteknologi i industriprodukterna, men även i etableringen av flera världsledande svenska företag som utvecklar och tillverkar hydraulikkomponenter och system. Från U-båtar till fordon, skogs-, jordbruks- och anläggningsmaskiner, kranar, våg- och vindkraft, utrustning och system för processindustri till flyg. Varuexporten av dessa industrivaror uppgår till 100 mdkr eller 10 % av varuvärdet av svensk industriexport. Antalet årsanställda uppgår till närmare 50 000 personer.

 

Planen som presenterades syftar till att stärka utvecklingen av nya innovativa produkter och lösningar för ett brett spektrum av industriapplikationer som globalt efterfrågas. Planen samlar svensk världsledande hydraulikindustri - såväl små som stora företag, svensk forskning, aktörer och organisationer inom hydraulik i en gemensam strategisk forsknings- och innova­tionsplan fram till år 2030.

 

Rapporten finns här

Rapporter

Här kan du ladda ned rapporten

Innovativ Grön Hydraulik

 

Här kan du ladda ned rapporten

Artificiell Intelligens och Digitalisering i Fluida System