Varför bli medlem?

Hydraulik och pneumatik utgör nyckeldelar i den svenska industrins automatiserade produktionsanläggningar samt i fordons- och maskinexporten.

 

SFMA är en gemensam mötesplats, med ett stort nätverk, och plattform för att driva branschgemensamma frågor. Målsättningarna är bland annat att lyfta fluidtekniken och automation i Sverige och därmed öka konkurrenskraften för svensk industri och att vara ett stöd för medlemsföretagen.  


SFMA arbetar aktivt med:

 • AI (Artificiell Intelligens) för att stärka branschen och att skapa projekt inom AI
 • Vi genomför webbinarier inom AI, kunskapshöjande webbinairier och seminarier
 • Vi genomför kurser och projekt

 

En viktig del i föreningen är alla möten där man skapar personliga kontakter med andra personer/företag inom andra områden än sitt eget samt att man kan knyta nya affärskontakter.

Vad gör vi?

Den ideella föreningen Swedish Fluid Motion Association, SFMA, har som ändamål att främja medlem­marnas gemensamma intressen inom hyd­raulik- och pneumatik­området.

Det är föreningens uppgift att:

 • vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen;
 • främja gemensamma intressen på så­väl det kommersiella som det tekniska området;
 • representera branschen vid kontak­ter med såväl nationella som interna­tionella myn­digheter och organisationer samt att vidta åtgärder när så bedöms vara nödvändigt;
 • verka för identifiering av forsknings­områden och initiering av forsknings­projekt samt andra kunskapshöjande aktiviteter;
 • utgöra en industripartner till forsk­ningsinstitutioner och organisera indu­strimedver­kan i olika forskningsprojekt;
 • arbeta för att få finansiering till forskning från offentliga forsknings­finansierande or­gan;
 • sprida information om forsknings­resultat och om pågående forskning;
 • tillgodose medlemmarna med rele­vant statistik utifrån medlemmarnas uppgifter;
 • marknadsföra branschen gentemot relevanta målgrupper

Medlemsansökan

Avgifter 2024

Medlemsavgift

500 kr

 

 

Serviceavgift

enl omsättning (avdragsgill)

 

 

 

 

OMSÄTTNING* I MSEK

AVGIFTER i SEK

 

Utb

5000

 

 

0--1

3 465

 

 

1--6

5 915

 

 

6--10

9 915

 

 

10--15

11 915

 

 

15--25

14 890

 

 

25--125

19 865

 

 

125--250

24 825

 

 

250--500

29 810

 

 

> 500

39 730