Stipendium instiftat av Branschföreningen Swedish Fluid Motion Association, SFMA, för bästa examensarbete inom hydraulik och pneumatik

 

Syfte 
SFMA-stipendiet har instiftats i syfte att stimulera utveckling inom hydraulik och pneumatik bland studenter, lärare och företag. Examensarbete av hög kvalitet får den uppmärk­samhet de förtjänar. 

 

Förutsättningar 
SFMA-stipendiet, 20 000 kronor för bästa examensarbete, delas ut under senare delen av hösten. Tävlingen är öppen för studenter som under det senaste läsåret har presterat ett examensarbete av hög kvalitet, med anknytning till hydraulik eller pneumatik

 

Anmälan 
Alla slags examensarbeten kan nomineras. Kravet är att arbetet behandlar hydraulik eller pneumatik, samt att arbetet vid anmälningstillfället är examinerat med godkänd som lägsta resultat vid svenskt universitet eller högskola. Examensarbeten kan an­mälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva. Anmälan till SFMA-stipendiet 2024 görs genom att ett exemplar av uppsatsen som PDF skickas till peter.bergh [at] branschkansliet.se per e-post. Anmälan kan göras fram till den 30 juli 2024. 

 

Stipendiejuryn gör en bedömning enligt något/några av följande kriterier:  

  • Innovation
  • Tillämpbarhet
  • Värde för branschen
  • Teknisk höjd
  • Förmåga att lättfattligt och professionellt beskriva projektet eller arbetet

I och med att examensarbetet lämnas in förbinder sig den sökande att ej resa anspråk mot branschföreningen SFMA, mot dess styrelse eller enskilda medlemmar, om upp­hovsrättsligt intrång skulle ske när examensarbetet publiceras, eller på annat sätt görs tillgängligt.  

Om sökande vill begränsa ovan angivna möjligheter för SFMA:s styrelse i upphovs­rättsligt hänseende ska dessa begränsningar vara klart angivna och motiverade i sam­band med att bidraget lämnas in. SFMA förbinder sig i sin tur att inte använda det in­lämnade examensarbetet i kommersiellt syfte. 

 

Urvalsprocess och jury
Steg 1: Ordförande och Branschansvarig i SFMA går igenom alla inkomna nomine­ringar. Tre examensarbeten/uppsatser väljs ut och går vidare till steg 2. I steg 1 sker bedömningen huvudsakligen efter SFMA:s krav på en god uppsats. 

 

Steg 2: Juryn som utgörs av SFMA styrelse kommer slutligen att välja det examens­arbete/ den uppsats som får SFMA-stipendiet. I steg 2 sker bedömningen huvudsak­ligen utifrån praktikfältets och branschens krav på relevans.