Swedish Fluid Motion Association (SFMA)
Organisations nr: 802013-3305
Bildad 1962
Stadgar fastställda 2018-12-12, rev. 2019-05-13

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Ändamål

Den ideella föreningen Swedish Fluid Motion Association, nedan kallad före­ningen, har som ändamål att främja medlem­marnas gemensamma intressen inom hyd­raulik- och pneumatik­området.

Det är föreningens uppgift att:

  • vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen;
  • främja gemensamma intressen på så­väl det kommersiella som det tekniska området;
  • representera branschen vid kontak­ter med såväl nationella som interna­tionella myn­digheter och organisationer samt att vidta åtgärder när så bedöms vara nödvändigt;
  • verka för identifiering av forsknings­områden och initiering av forsknings­projekt samt andra kunskapshöjande aktiviteter;
  • utgöra en industripartner till forsk­ningsinstitutioner och organisera indu­strimedver­kan i olika forskningsprojekt;
  • arbeta för att få finansiering till forskning från offentliga forsknings­finansierande or­gan;
  • sprida information om forsknings­resultat och om pågående forskning;
  • tillgodose medlemmarna med rele­vant statistik utifrån medlemmarnas uppgifter;
  • marknadsföra branschen gentemot relevanta målgrupper.

 

§ 2 Sammansättning

Föreningen utgör en branschsammanslutning för i Sverige verksamma företag/institutioner med intresseområde inom hydraulik och pneumatik.

 

§ 3 Säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

 

ORGANISATION
§ 4 Ideell förening

Branschorganisationen Swedish Fluid Motion Association är en ideell förening som för sin verksamhet kan äga eller anlita serviceaktiebolag.

 

§ 5 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämman.

 

§ 6 Styrelse

Föreningens löpande angelägenheter handhas av styrelsen.

 

§ 7 Kansli

Styrelsen äger rätt att uppdra åt utomstående person, organisation eller företag att ombesörja förvaltningen av föreningens ekonomiska angelägenheter mot särskild ersättning.


§ 8 Sektioner

För att på bästa sätt tillvarata specialintressen bland medlemmarna kan föreningen välja att organisera ett antal sektioner och andra grupperingar, beslutade av styrelsen.

 

§ 9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen gemensamt, av den eller dem som styrelsen därtill utser.

 

§ 10 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 11 Medlemskap

Föreningens medlemmar utgörs av i Sverige verksamma företag och institutioner med intresse­område inom hydraulik och pneumatik.

Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

Koncernmedlemskap kan godkännas av styrelsen.

Medlemskap gäller för ett (1) år och förlängs därefter automatiskt ett år i taget om uppsägning inte sker.

 

§ 12 Inval

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen.

Utredning om förutsättningarna för medlemskap görs av styrelsen eller den styrelsen utser, varefter inträde beslutas av styrelsen.

Som medlem kan föreningen anta varje företag/institution som i Sverige konstruerar, ut­vecklar och/eller tillverkar pneumatiska och/eller hydrauliska komponenter och/eller system och/eller bedriver forskning, utbildning eller konsultverksamhet inom hydraulik- och pneu­matikområdet samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.

 

Föreningen kan också som medlem anta företag som till Sverige importerar och/eller i landet bedriver handel inom pneumatiska och/eller hydrauliska komponenter och/eller system samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.

Medlemsfrågor av principiell art skall behandlas av årsmötet.

 

§ 13 Medlemskapets förpliktelser

Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut.

Det åligger medlem att i sin näringsverksamhet uppträda på ett sätt som ej strider mot god affärssed, vare sig i förhållande till kunder eller medlemsföretag.

Medlemskap gäller för ett (1) år och förlängs därefter automatiskt ett år i taget om uppsägning inte sker.

 

§ 14 Avgifter

För täckande av föreningens kostnader skall medlem, senast vid den tidpunkt som styrelsen bestämmer, årligen erlägga medlemsavgift och kostnadsersättning till föreningen. Beloppet fastställes vid det föreningsmöte som närmast föregår verksamhetsåret.

Nytillträdande medlem erlägger vid inträde i föreningen den inträdesavgift samt årliga av­gifter som beslutats vid årsmötet.

Medlem skall vid inträde i föreningen erlägga lika många tolfte-delar av kostnadsersättning, som det finns kvarvarande hela månader av verksamhetsåret.

 

§ 15 Medlemskapets upphörande

Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning.

Uppsägning skall ske skriftligen senast sex (6) månader före avtalsperiodens utgång.

Medlem är vid medlemskapets upphörande ej berättigad till del i föreningens tillgångar. Åter­betalning av erlagd årsavgift sker ej.

Uteslutning beslutas av styrelsen. Vid beslut om uteslutning upphör medlemskapet omedel­bart.
 

FÖRENINGSSTÄMMAN
§ 16 Sammanträden

Föreningen skall hålla minst ett sammanträde per år (årsmöte).

Föreningsmöte hålls på tid som fastställes vid årsmötet. Styrelsen kan, där särskilda skäl föreligger, ändra datum för föreningsmöte eller utlysa extra föreningsmöte.

Skriftlig kallelse till föreningsmöte skall skickas senast fjorton dagar före mötesdagen.

I kallelsen till extra föreningsmöte skall det eller de ärenden som skall behandlas uppges.

Vid föreningsmöte skall det föras protokoll, vilket skall justeras av ordförande och ytterligare en justeringsman.

Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst. Där ej annorlunda föreskrivs i stadgarna fattas beslut genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

Vid mötet närvarande representant skall, för att kunna utöva rösträtt, ha medlemsföretagets fullmakt.

 

Samtliga vid mötet närvarande personer skall ha undertecknat förbindelser att iaktta absolut tystlåtenhet gentemot obehöriga beträffande vad som förhandlas vid mötet. Motsvarande för­bindelse skall undertecknas av dem som deltar vid sektionsmöten.

 

§ 17 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen under 1:a halvåret.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

Val av mötesordförande och protokollförare

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Upprättande av förteckning över de närvarande, tillika röstlängd

Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året,

Revisionsberättelse

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om hantering med anledning av över- eller underskott

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Fastställande av aktivitetsplan, budget samt inträdes och årsavgifter för det nya verk­samhetsåret

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

Val av ordförande i föreningen och i styrelsen

Val av styrelseledamöter

Val av revisor och revisorssuppleant

Val av valberedning med uppdrag att förbereda valärenden vid nästföljande ordinarie årsmöte

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som medlem skriftligt anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet

 

STYRELSEN
§ 18 Styrelsen

Ordinarie årsmöte väljer styrelse och ordförande.

Styrelsen består av ordförande samt minst fem (5) och högst tio (10) ordinarie ledamöter, varav en vice ordförande samt två (2) namngivna suppleanter.

 

Ordförande och ledamöter utses för en period på två år. För att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet skall halva antalet styrelseledamöter väljas vartannat år.

 

Styrelsens sammansättning skall återspegla medlemsstrukturen i föreningen. Personval gäller men krav på att anställning hos medlem finns. Upphör anställning under mandatperiod avgår ledamot automatiskt om inte nyanställning hos annan ansluten medlem föreligger. Styrelsen har möjlighet att adjungera ersättare fram tills nästkommande föreningsmöte då fyllnadsval alternativt nyval görs.

Styrelsen kan stadigvarande eller periodvis adjungera ledamot med specialkunskap. Adjun­gerad ledamot är inte beslutsför utan har endast yttranderätt.

 

Styrelsen sammanträder så ofta föreningens angelägenheter det påfordrar.

 

Styrelsemöten protokollförs och justeras av ordförande.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

 

§ 19 Styrelsens åliggande

Styrelsen skall inom ramen för stadgarna och i enlighet med beslut vid föreningsmöten svara för föreningens verksamhet.

Speciellt åligger det styrelsen att:

leda föreningens verksamhet;

konstituera sig själv och fördela särskilda ansvarsområden;

framlägga verksamhetsplan samt avgifts- och budgetförslag inför kommande verk­samhetsår;
ansvara för föreningens ekonomiska medel samt låta föra föreningens räkenskaper
avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning;

föreslå ledamöter till valberedningen;

verkställa föreningens beslut och, om så anses erforderligt för den löpande driften, arrangera med lämplig kanslifunktion;

föra förteckning över föreningens medlemmar;

sprida kunskap om föreningens aktiviteter intern och externt inför beslut om ett even­tuellt inträde;

aktivt delta i medlemsrekrytering och utreda förutsättningar för medlemskap;

leda och övervaka verksamheten så att en positiv utveckling på kort och lång sikt säkerställs;

identifiera insatsområden för forskning och andra kunskapshöjande aktiviteter.

 

REVISION

§ 20

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen en ordi­narie revisor och en revisorssuppleant.


VALBEREDNING
§ 21

Ordinarie årsmöte väljer fyra (4) ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra valbered­ning.

 

Valberedningen skall till årsmötet föreslå kandidater till styrelse och revisor.

 

Valbar är endast representant för medlem.

 

Förslag till kandidater kan även väckas av annan än ledamot av valberedningen. Förslag kan antingen inlämnas till styrelsen eller framföras på ordinarie årsmöte.

 

STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING

§ 22

För ändring av föreningens stadgar samt för upplösning av förening fordras beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav ett skall vara årsmöte. Det andra sammanträdet skall hållas minst 1 månad senare än det första. Vid vardera av dessa sammanträden måste beslut, för att vara giltigt, biträdas av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Kallelse till det senare mötet får ej ha avsänts innan det tidigare mötet hållits.

Vid beslut om föreningens likvidation eller upplösning skall även anges hur föreningens till­gångar och skulder skall fördelas.

 

KONFIDENTIALITET
§ 23

Föreningens styrelse är skyldig tillse att från medlem infordrade uppgifter behandlas strängt konfidentiellt och skyddas mot obehörig insyn.

Medlem bör skydda intern information från föreningen mot obehörig insyn.